Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tomáš Chytil – Krematorium zvířat Zlín
tel.: 800 28 11 11; e-mail: info@krematoriumzviratzlin.cz
(dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.krematoriumzviratzlin.cz (dále jen „Internetový obchod“) a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího/provozovatele, a kupujícího/objednatele, které vznikají na základě smlouvy uzavírané mezi těmito smluvními stranami, jejíž jsou nedílnou součástí.

1.2. Smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslanou kupujícímu/objednateli na uvedenou adresu elektronické pošty po zaplacení celkové ceny objednaného zboží nebo služeb.

1.3. Pro uplatnění slev u speciálních služeb musí kupující/objednatel doložit nárok na slevu v objednávce. Na pozdější nebo dodatečné uplatnění nároku na tuto slevu nemusí prodávající/provozovatel brát zřetel.

1.4. Prodávající/provozovatel archivuje uzavřenou smlouvu a zpřístupňuje údaje v ní obsažené dalším osobám v nezbytném rozsahu pouze za účelem jejího plnění. Kupující/objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím/provozovatelem a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

1.5. Uzavřením smlouvy kupující/objednatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Uzavřením smlouvy vznikne prodávajícímu/provozovateli povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat nebo mu poskytnout dohodnutou službu a kupujícímu/objednateli vznikne povinnost předmět koupě převzít a zaplatit předem za poskytnuté plnění prodávajícímu/provozovateli dohodnutou cenu, včetně balného a dopravného.

2.2. Při předání uhynulého zvířete kupujícím/objednatelem v krematoriu prodávajícího/provozovatele, převezme prodávající/provozovatel uhynulé zvíře pouze během své provozní doby, popř. v jiném čase, pokud se tak výslovně dohodl s kupujícím/objednatelem. Převzetí uhynulého zvířete mimo provozní dobu prodávajícího/provozovatele je zpoplatněno zvláštním příplatkem dle platného ceníku.

2.3. Kupující/objednavatel při kterémkoli ze zvolitelných způsobů přepravy odpovídá za to, že uhynulé zvíře předá v dojednaný čas prodávajícímu/provozovateli na dohodnutém místě. Kupující/objednatel čestně prohlašuje, že uhynulé zvíře patřilo jemu nebo že při uzavírání smlouvy jedná v zastoupení vlastníka zvířete. Čestně prohlašuje, že toto zvíře není v pokročilém stádiu rozkladu, a že se nejednalo o zvíře (živočicha) zvlášť chráněné, nebo zvíře, jehož chov není povolen. Kupující/objednatel také prohlašuje, že uhynulé zvíře v době 7 dnů před úhynem nenapadlo a nezranilo žádného člověka, prodělalo všechna předepsaná očkování a netrpělo žádnou infekční nebo přenosnou chorobou. K předanému uhynulému zvířeti je kupující/objednatel povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení a příp. další vyžadované dokumenty. Prodávající/provozovatel zajistí převzetí, převoz, uchování a kremaci uhynulého zvířete a následné nakládání s popelem dle uzavřené smlouvy a v souladu s podmínkami jemu udělené licence, dalšími souvisejícími povoleními a příslušnými právními předpisy.

2.4. Pokud je součástí objednané služby pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu, prodávající/provozovatel jako autor pořídí a zašle kupujícímu/objednateli sjednanou fotodokumentaci nebo videozáznam na adresu elektronické pošty uvedenou ve smlouvě. 

2.5. Plnění bude dle provozních možností prodávajícího/provozovatele realizováno v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dní po uzavření smlouvy. V individuálním případě, kdy to bude technicky možné, lze dohodnout také za příplatek dle ceníku stanoveného prodávajícím/provozovatelem expresní kremaci po převozu uhynulého zvířete s tím, že si popel kupující/objednatel odveze později ve stejný den.

3. Platební podmínky

3.1. Prodávající/provozovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé dojednané ceny za zboží a služby před uskutečněním plnění vyplývajícího z uzavřené smlouvy. Kupující/objednatel uhradí cenu v 100% výši, na kterou bude vystaven zálohový list, dle zvoleného způsobu platby (bankovním převodem, v hotovosti v krematoriu). Po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího/provozovatele, resp. po úhradě v hotovosti, je tímto smlouva uzavřena.

3.2. Prodávající/provozovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé dojednané ceny za zboží před odesláním zboží kupujícímu/objednateli. Kupující/objednatel uhradí bankovním převodem cenu v 100% výši, na kterou bude vystaven zálohový list. Po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího/provozovatele je tímto smlouva uzavřena.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Prodávající/provozovatel se zavazuje, že kupujícímu/objednateli dodá zboží bez vady v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dní po uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, resp. v akceptaci objednávky nebude uveden jiný termín, tak nejpozději do 30 pracovních dní od akceptace objednávky. V případě produktů vyráběných na zakázku je dodací lhůta delší, o čemž bude kupující/objednatel bezodkladně vyrozuměn. 

4.2. Objednané zboží bude dodáno na adresu sběrného místa prodávajícího/provozovatele, popř. na adresu uvedenou v elektronické objednávce.

4.3. Způsob přepravy zboží je zvolen kupujícím/objednatelem a je vždy uveden v objednávce.

4.4. Kupující/objednavatel je povinen zásilku před převzetím zkontrolovat, zda není viditelně poškozena. V případě, že je zboží uvnitř zásilky poškozeno, kupující odmítne zásilku převzít. Pokud tak neučiní a poškozené či nezkontrolované zboží převezme, vystavuje se riziku, že přepravce či prodávající neuznají následnou reklamaci jako oprávněnou.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující/objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. d) Občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (zakázková výroba).

5.2. Od smlouvy v rozsahu plnění kremace nelze odstoupit od okamžiku, kdy kupující/objednatel předá uhynulé zvíře provozovateli krematoria, s ohledem na nemožnost vrácení poskytnutých plnění a to i s ohledem na nutnost dodržení zdravotních a hygienických standardů, které jsou navázané k dané činnosti. 

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 5.1. a 5.2., má kupující/objednavatel dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a zároveň bere na vědomí, že dle ustanovení § 1831 Občanského zákoníku je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu/provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude prodávajícím/provozovatelem přijato. 

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody.

6. Reklamační řád

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího písemně informovat o případných závadách a nedostatcích na zboží. 

6.3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží kupujícím, neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží.

6.4. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením.

6.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7. GDPR

7.1. Prodávající/provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího/objednatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 679 (GDPR).

7.2. Kupující/objednatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje prodávajícímu/provozovateli své osobní údaje nutné k uzavření a plnění smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další a souhlasí s jejich zpracováním, jak je uvedeno v bodu 1.5., těchto obchodních podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Vyřizování dalších požadavků kupujícího/objednatele zajišťuje prodávající/provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@krematoriumzviratzlin.cz

8.2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího/provozovatele v den uzavření smlouvy. 

8.3. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím/provozovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Created with Sketch.
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Ideal Planet s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4, IČ: 24850977.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Ideal Planet s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4, IČ: 24850977.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.